Przekształcenie spółki Poznań

Przekształcenie spółki to dość skomplikowany proces. Może jednak przynieść wiele korzyści, szczególnie gdy zostanie dobrze zaplanowany pod kątem prawnym i podatkowym. Doradzamy zarówno klientom z Poznania, Wielkopolski jak i innych regionów Polski, a także inwestorom zagranicznym, planującym przekształcenie spółki. Pomagamy przeprowadzić cały proces przekształcenia spółki. Od właściwego zaplanowania harmonogramu przekształcenia po wsparcie we wszelkich aktualizacjach.

Służymy wsparciem prawnym i podatkowym na każdym etapie przekształcenia spółki. Od wstępnej analizy obszarów wymagających szczególnych działań przed wpisem przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego (np. decyzje administracyjne, dotacje, kredyty, długoterminowe umowy), po wsparcie w zawiadamianiu kontrahentów po przekształceniu.

Jeżeli zastanawiasz się czy przekształcenie spółki przyniesie korzyści, albo decyzja o przekształceniu spółki już zapadła i zastanawiasz się jak przygotować spółkę do procesu przekształcenia, skontaktuj się z nami. Zespół doświadczonych prawników doradzi jak zaplanować przekształcenie spółki tak,  aby cały proces przeszedł bez niepotrzebnych komplikacji.

Doradztwo prawne i podatkowe przy przekształceniu spółki

Kompleksowo wpieramy naszych klientów w przeprowadzeniu procesu przekształcenia spółki. Nasze wsparcie w procesie przekształcenia spółki może obejmować w szczególności:

 1. Analizę stanu prawnego przekształcanej spółki (istotnych umów zawartych z kontrahentami, zezwoleń, koncesji, decyzji w kontekście ich kontynuacji przez przekształconą spółkę).
 2. Przygotowanie harmonogramu określającego etapy oraz terminy procedury przekształcenia spółki.
 3. Przygotowanie projektu planu przekształcenia spółki.
 4. Przygotowanie projektu uchwały o przekształceniu spółki.
 5. Przygotowanie projektu umowy spółki przekształconej uwzględniającego założenia klienta i sprawne funkcjonowanie przekształconej spółki.
 6. Współpracę z notariuszem i księgowością spółki, jak również biegłym rewidentem (w niektórych sytuacjach badanie biegłego jest obowiązkowe).
 7. Przygotowanie wzorów zawiadomień kontrahentów oraz pracowników o przekształceniu spółki.
 8. Przygotowanie i złożenie przez radcę prawnego z wieloletnim doświadczeniem wszelkich niezbędnych pism i wniosków związanych z przekształceniem spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.
 9. Przygotowanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 10. Przygotowanie listy czynności do wykonania przez wspólników i księgowość w związku z przekształceniem spółki.
 11. Analizę prawną i podatkową skutków przekształcenia spółki oraz doradztwo podatkowe w zakresie dotyczącym przekształcenia spółki.

Kiedy warto przekształcić spółkę?

Na przekształcenie spółki jawnej lub komandytowej w spółkę z o.o. często decydują się wspólnicy przygotowując się do sprzedaży firmy. Może to również być elementem stopniowego przekazania biznesu następcom. W wielu przypadkach przekształcenie spółki w spółkę z o.o. jest też drogą umożliwiającą skorzystanie z tzw. estońskiego CIT. Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek, jest aktualnie bardzo atrakcyjną formą opodatkowania. Niezależnie od przyczyny i celu, jaki chcą osiągnąć wspólnicy, proces przekształcenia spółki wymaga wcześniejszego przygotowania.

Jak się przygotować do przekształcenia spółki?

Dużą zaletą przekształcenia spółki jest to, że pomimo zmiany formy prawnej, działalność jest płynnie kontynuowana. W większości przypadków po przekształceniu spółki nie ma obowiązku pospisywania aneksów do umów. Zazwyczaj nie ma też konieczności zawierania dodatkowych porozumień z kontrahentami w związku z przekształceniem. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki swojej poprzedniczki.

Zasada kontynuacji w ramach przekształcenia spółki, dotyczy również większości koncesji, licencji zezwoleń czy innych decyzji administracyjnych. Od tej zasady zdarzają się jednak wyjątki. Szczególne wymogi (np. konieczność uzyskania zgody na przekształcenie spółki) może dotyczyć w szczególności umów kredytowych, umów leasingowych, dotacji czy też niektórych zezwoleń. Dlatego proces przekształcenia spółki powinien zostać tak zaplanowany, żeby przed wpisem przekształcenia spółki uzyskane zostały wszelkie niezbędne zgody. Wymaga to analizy sytuacji prawnej całego przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych umów, dotacji i zezwoleń.

Przygotowując się do przekształcenia spółki warto również uwzględnić kwestie podatkowe. Przede wszystkim konieczna jest weryfikacja, czy wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych i od czego będzie zależała jego wysokość. W zależności od sposobu opodatkowania spółki, przekształcenie spółki może wiązać się również z istotnymi konsekwencjami na gruncie podatku dochodowego.

Przekształcenie spółki – harmonogram

Planując harmonogram przekształcenia należy wziąć pod uwagę konieczność analizy sytuacji prawnej całego przedsiębiorstwa. Trzeba też pamiętać, że sąd rejestrowy musi mieć czas, żeby przeanalizować nasz wniosek o wpis przekształcenia spółki. Dlatego przygotowania do przekształcenia spółki warto rozpocząć kilka miesięcy wcześniej. Jeżeli przed przekształceniem spółki wymagane jest uzyskanie zgody jakiegoś podmiotu (np. banku lub instytucji udzielającej dotacji) należy tak zaplanować działania, aby odpowiednia zgoda została wydana przed wpisem przekształcenia spółki do KRS.

W przypadku niektórych przekształceń spółek, wymagane jest zbadanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, co dodatkowo wydłuża cały proces. Jednak bazując na naszym doświadczeniu, wiemy jak przyspieszyć poszczególne etapy tak, aby cały proces przebiegał optymalnie. W ramach procesu przekształcenia spółki, współpracujemy również z biegłym rewidentem, aby proces badania planu przekształcenia przebiegał sprawnie.

Przekształcenie spółki a nieruchomości

Zasadą jest, że spółka powstała z przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa przekształcanej spółki i dotyczy to również prawa własności nieruchomości (konieczne jest jedynie zaktualizowanie wpisów w księgach wieczystych). Pewne komplikacje mogą się jednak pojawić, jeżeli przekształcana spółka jest właścicielem nieruchomości rolnych. W takich sytuacjach wymagana jest szczegółowa analiza stanu prawnego nieruchomości i ustalenie ewentualnych obowiązków względem KOWR.

Przekształcenie spółki Poznań – doświadczona kancelaria

W ciągu ostatnich dwóch lat, z sukcesem złożyliśmy w imieniu naszych klientów ponad 20 wniosków o wpis przekształcenia spółki. We wszystkich przypadkach rejestracja przekształcenia spółki (w większości w sądzie w Poznaniu) nastąpiła zgodnie z planem. Sąd dokonywał wpisu przekształcenia spółki dokładnie w dniu wskazanym w naszym wniosku. Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii w Poznaniu w zakresie przeprowadzania przekształceń spółek.

przekształcenie spółki poznań
Scroll to Top