Interpretacje podatkowe Poznań

Kiedy potrzebne są interpretacje podatkowe? Prawo podatkowe bywa bardzo nieprecyzyjne. Nawet staranna analiza przepisów może nie być wystarczająca. W gąszczu niejednoznacznych regulacji, nawet podobne sytuacje mogą być różnie oceniane przez różne organy podatkowe. Normy prawa podatkowego bywają na tyle niejasne, że nawet sądy administracyjne niekiedy prezentują różne rozumienie tych samych przepisów. Może to powodować brak pewności. Czy dokonana ocena skutków podatkowych określonych zdarzeń nie zostanie w przyszłości zakwestionowana przez urząd skarbowy? Jak sobie radzić z tą niepewnością? Jak ograniczyć ryzyko ewentualnych sporów z urzędem skarbowym? Skutecznym sposobem może być uzyskanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Jednak interpretacja podatkowa może dawać realną ochronę, tylko gdy spełnionych zostanie kilka istotnych warunków.

Kancelaria Prawna i Podatkowa Maria Kopówka wspiera klientów z miasta Poznań i nie tylko, w uzyskaniu interpretacji podatkowych, które dają realną ochronę w przypadku sporu z urzędem skarbowym. Podpowiadamy kiedy warto wystąpić z wnioskiem o interpretację. Pomagamy sformułować odpowiednie pytania. Prowadzimy w imieniu klientów całe postępowanie w tym zakresie, występując jako profesjonalny pełnomocnik.

Czym są interpretacje podatkowe?

Interpretacje podatkowe można podzielić na interpretacje ogólne oraz interpretacje indywidualne. Interpretacje ogóle wydaje Minister Finansów. Ich celem jest zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe. Trzeba przyznać, że – jak na to ile pojawia się rozbieżności w interpretowaniu prawa podatkowego – Minister Finansów niezbyt często korzysta z tego instrumentu. Teoretycznie można również złożyć wniosek o wydanie interpretacji ogólnej, jednak jest to sytuacja zupełnie wyjątkowa.

Kluczowe znaczenie mają natomiast wydawane każdego dnia interpretacje indywidualne wydawane przez Krajową Informację Skarbową. Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może zwrócić się każdy podatnik, który chce uzyskać wiążącą odpowiedź organu podatkowego. Po upływie trzech miesięcy od złożenia wniosku podatnik powinien uzyskać od Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedź na zadane pytanie. Odpowiedź powinna zawierać ocenę jego stanowiska i uzasadnienie organu interpretacyjnego. Ta odpowiedź to właśnie interpretacja indywidualna. Jest to formalne potwierdzenie, jak powinny być stosowane przepisy podatkowe w konkretnej opisanej przez niego sytuacji.

Jaką ochronę dają indywidualne interpretacje podatkowe?

W jaki sposób uzyskanie interpretacji indywidualnej może ograniczyć ryzyko podatkowe? Moc ochronna interpretacji zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy zadane pytanie dotyczyło sytuacji, która już miała miejsce (tzw. stan faktyczny), czy też pytamy o skutki podatkowe zdarzeń, które dopiero planujemy (tzw. zdarzenie przyszłe). Datą graniczną jest doręczenie interpretacji (odpowiedzi organu). Przykładowo, możemy zadać pytanie dotyczące planowanej transakcji. Jeżeli najpierw dostaniemy odpowiedź w formie interpretacji indywidualnej, a następnie zastosujemy się do niej, zakres ochrony będzie większy. Interpretacja będzie nas chroniła przed zapłatą odsetek od zaległości podatkowych, sankcjami karnoskarbowymi (grzywnami, mandatami), a także przed zapłatą kwoty samego podatku. Natomiast jeżeli najpierw przeprowadzimy transakcję i dopiero potem zapytamy o jej skutki podatkowe, zakres ochrony będzie mniejszy. Formalnie uzyskana interpretacja będzie nas chroniła tylko przed zapłatą odsetek od zaległości podatkowych i sankcjami karnoskarbowymi (grzywnami, mandatami). W tej sytuacji urząd skarbowy, który nie uwzględni stanowiska zaprezentowanego w interpretacji, będzie mógł żądać zapłaty podatku. Dlatego tak ważne jest planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem kluczowych dla przedsiębiorstwa transakcji (jak np. sprzedaż nieruchomości). Również wcześniejsza analiza skutków podatkowych umów które zamierzamy zawrzeć, pozwala odpowiednio wcześnie zidentyfikować obszary potencjalnego ryzyka podatkowego.

O czym trzeba pamiętać?

W kontekście ochrony wynikającej z interpretacji, bardzo istotne jest prawidłowe i precyzyjne przedstawienie sytuacji, która ma zostać oceniona przez organ podatkowy. Organ wydając interpretację podatkową nie bada szczegółów naszej sprawy. Opiera swoje rozstrzygnięcie wyłącznie na opisie, który został zawarty we wniosku. Oznacza to, że organ nie przeprowadza dowodów. Może ewentualnie dopytać o jakieś kwestie jeżeli stwierdzi, że istotne okoliczności nie zostały jasno opisane. W efekcie podatnik otrzymuje realną ochronę wynikającą z interpretacji, tylko jeżeli opisze stan faktyczny / zdarzenie przyszłe precyzyjnie i zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń. Biorąc pod uwagę, że moc ochronna interpretacji  jest uzależniona m.in. od tego jak opisany zostanie stan faktyczny / zdarzenie przyszłe oraz jak sformułowane jest pytanie, warto skorzystać z usług doradcy podatkowego. Jako profesjonalny pełnomocnik udzieli on kompleksowego i rzetelnego wsparcia.

Jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

interpretacje podatkowe poznan
Aby uzyskać ochronę wynikającą z indywidualnej interpretacji, należy złożyć wniosek do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wniosek można złożyć w formie papierowej, wysyłając go na adres KIS w Bielsku-Białej. Ale dużo wygodniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi zostać opłacony. Opłata wynosi 40 zł od jednego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego. Wniosek można również złożyć przez pełnomocnika. Można więc powierzyć sprawę profesjonaliście i skorzystać z usług doradztwa podatkowego. Doradca podatkowy – działając jako profesjonalny pełnomocnik – zadba o to, żeby wniosek został prawidłowo złożony. Jednak przede wszystkim powinien zadbać o to, żeby interpretacja podatkowa dawała podatnikowi realną ochronę. Czas oczekiwania na wydanie interpretacji wynosi 3 miesiące. Często zdarza się, że organ wzywa do uzupełnienia informacji, które uzna za istotne dla oceny skutków podatkowych opisanych zdarzeń. Zazwyczaj wyznacza wtedy 7-dniowy termin na udzielenie dodatkowych informacji.
Scroll to Top